tel. 600 263 500 biuro@adventurepark.pl

BMK - Operacja Rekrut - Regulamin

pamięci gen. brygady W. Potasińskiego

REGULAMIN Operacji Rekrut 2018

I. CEL:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Upowszechnienie Biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości w warunkach na pograniczu ekstremalnych
 3. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom dla amatorów biegów ekstremalnych

II. ORGANIZATOR:

 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Honorowy Patronat nad Operacją Rekrut objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 • Dowódca JW Formoza

III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:

 1. Biegi odbędą się w dniu 26 sierpnia 2018 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1 Start : Adventure Park Gdynia Kolibki Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki

 

 1. Harmonogram: 11.00 – otwarcie biura zawodów godz. 13:00 – zamknięcie biura zawodów godz. 13.30 – odprawa techniczna godz. 14.00 – start godz. 16.00 – zamknięcie mety godz. 17.00 – podsumowanie
 2. Długość trasy ok 7 km po zróżnicowanym terenie obejmującym: • odcinki leśne • morenowe wzgórza • koryta potoków • również tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Gdańsk • plażowy tor przeszkód „Plażowicz” • tor przeszkód „Katorga” na terenie Adventure Park
 3. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 4. DORWAĆ KOMANDOSA – 3 minuty przed startem Rekruta, na trasę wyruszy zespół Komandosów Formozy. Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników biegu jest ukończenie biegu przed Komandosami.
 5. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie elektroniczny pomiar. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 1. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:
 2. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 2 godziny
 2. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 3. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu
 1. UCZESTNICTWO:
 2. Prawo startu mają osoby, które: . W Biegu „Operacja REKRUT” mogą brać udział zawodnicy, którzy do dnia 27 sierpnia 2017 roku ukończą 18 rok życia.
 1. Osoby w wieku 16-18 lat będą dopuszczone do biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
 2. W Biegu „Operacja REKRUT” mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział
 3. Do Biegu „Operacja REKRUT” dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu „Operacja REKRUT” oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
 4. Zawodnicy startują w Biegu „Operacja REKRUT” na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu „Operacja REKRUT”, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 5. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 6. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
 7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 27.08.2017r. w godzinach:11:00 do 13:00
 8. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 10. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu
 1. KLASYFIKACJA:
 2. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 26 sierpnia 2018. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI
 1. Po zakończeniu Biegu „Operacja REKRUT zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody: Puchary/NAGRODY RZECZOWE za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, • Pamiątkowy medale dla wszystkich sklasyfikowanych zawodników

VII. ZGŁOSZENIA: Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2017 do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości:

 • 129 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2018
 • 149 PLN – opłata dokonana w marcu lub kwietniu 2018
 • 149 PLN – opłata dokonana w maju, czerwcu lub lipcu 2018

Pakiet startowy zawiera:

 • opiekę medyczną na trasie biegu
 • oryginalny medal
 • gadżet BMK
 • koszulka biegowa z logotypem BMK
 • chip pomiaru czasu
 • napój w strefie mety
 • ciepły  posiłek
 • ubezpieczenie NNW
 • bezpłatny udział w treningach do BMK

część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną – Stowarzyszenie KRS FORMOZA. UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia. UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia. VIII UWAGI KOŃCOWE:

 • Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej oraz na kolbie karabinka.
 • Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 • Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.

IX. SKARGI I WNIOSKI: Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.

Podziel się: Share on Facebook5Tweet about this on TwitterEmail this to someone
 
Top